اقتصاد و قوانین بازرگانی عمان

قوانین گمرکی در عمان

واردات کالا به خاك عمان، صرفاً توسط شر کتهايي که در عمان به ثبت رسيده اند امكانپذير می باشد. همچنين کالاهايي که نياز به خدمات پس از فروش دارند، بايستي داراي و کيل عماني براي انجام امور مربوط به ترخيص کالا باشند.

متوسط نرخ تعرفه گمركي واردات به عمان براي كل كالاها 5/ 5 درصد، كالاهاي كشاورزي4/7 درصد و كالاهاي غيركشاورزي 6/ 10 درصد است.

برخي کالاها مانند دام زنده، انواع گوشت به جز گوشت خو ک ، برنج، گندم، آرد ذرت، ميوه تازه و چای از عواض گمرکی معاف هستند.

قوانین گمرکی در عمان

ﻗﻮاﻧﻴﻦ ارزي عمان

در ﻋﻤﺎن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ورود و ﺧﺮوج ارز وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي اﻳﻦ ﻛﺸﻮر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺳﺎﻳﺮﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮل، ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﺑﺮاي داد و ﺳﺘﺪ ﺑﺎ ارزﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮده اﺳﺖ.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ بانکی در عمان

ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر، ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﻆ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢﭘﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.

ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت آزاد ﺑﺎ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪي اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎزار ﭘﺮروﻧﻖ داراﻳﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻴﻖ درﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﻋﻤﺎن را ﺿﺮوري ﻣﻴﺴﺎزﻧﺪ.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ در عمان

ﻋﻤﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ را داراﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎيﺧﺎرﺟﻲ ﻏﻴﺮﻋﻀﻮ ﺷﻮراي ﻫﻤﻜﺎري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻋﻤﺎن دوازده درﺻﺪ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺳﻲﻫﺰار رﻳﺎل ﻋﻤﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻤﺎن، ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ از ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ
ﺳﻲ درﺻﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺤﻠﻲ دوازده درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ داراي ﺷﻌﺒﻪ در ﻋﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درآﻣﺪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺑﻴﻦ 5 ﺗﺎ30 درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ در عمان

ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ

اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻲ (اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ) ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﻜﻦ، اﻣﺎﻛﻦ ﺗﺠﺎري و ﺻﻨﻌﺘﻲ را در ﻋﻤـﺎن به تملک خود درآورﻧـﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ . دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ در ﺑﺨﺶ ﻫـﺎي ﻏﻴﺮﻧﻔﺘـﻲ ﻛﺸـﻮر ﺷـﺮاﻳﻄﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد . ﻳﻜﻲ از اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻲ ﻛﻪ دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن ﺑﺮاي ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻲ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر از ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺪدرﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮي

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮي ﻋﻤﺎن از ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺛﺎر ﻣﻌﻨﻮي و ﻓﻜﺮي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ. اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﻓﻜﺮي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.

ثبت شرکت در عمان

ثبت شرکت در عمان به چند دسته تقسیم شده که بسته به نوع شرکت و فعالیت شرکت از درجه ممتاز تا گرید 4 تقسیم بندی می شود و بسته به نوع فعالیت شرکت کارشناسان شرکت بررسی کرده و اعلام خواهند کرد.

اقامت عمان نیز به 2 نوع تقسیم بندی شده که درجه 1 و ممتاز نامیده شده و فرق بین ممتاز و درجه 1 در اعتبار آن است و به رفت و آمد آنها نیز بستگی دارد. که شما با اقامت ممتاز در کل منطقه خلیج می توانید رفت و آمد کنید و با اقامت درجه 1 ففط می توانید در خود عمان رفت و آمد کنید. ادامه مطلب