ثبت شرکت در مناطق آزاد عمان

ویژگی خاص ثبت شرکت در مناطق آزاد عمان

ثبت شرکت در مناطق آزاد می‌تواند مالکیت ۱۰۰% طرف ایرانی را شامل شود و نیازی به طرف عمانی نیست. نکته مهم در مورد ثبت شرکت در مناطق آزاد، ارائه پروپزالی قوی به هیئت تصمیم گیر آن مناطق است که در صورت تایید آن‌ها ثبت شرکت انجام می‌پذیرد.
نکته قابل توجه در مروادات تجاری بین المللی عمان اینکه این کشور بیشترین حجم واردات خود را که بخش عمده آن شامل ماشین الات و تجهیزات حمل و نقل، مواد غذایی و احشام زنده می باشد در سال از کشورهای آمریکا آلمان،ژاپن وارد می کند، که این مهم بیانگر غفلت سرمایه داران و تولیدگران ایرانی از این بازار مهم و پر رونق در نزدیک ترین فاصله از مرز های کشور است.

ﺗﺴﻬﻴﻼت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎري و ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اراﻳﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ، در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮوژه ﻫـﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت5 ﺳﺎل از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻣﻌﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره 5 ﺳﺎﻟﻪ دﻳﮕﺮ زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳـﺪ اﺳﺖ.از دﻳﮕﺮ ﻣﺰاﻳﺎ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ از ﻋﻮارض ﺷﺎﻣﻞ واردات ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻟـﻮازم و ﻗﻄﻌﺎت ﻳﺪﻛﻲ و ﻧﻴﺰ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ . متعاقب آن از زﻣﺎن ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﺑـﻪ ﻣـﺪت 5 ﺳـﺎل از ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض و ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. در عین حال در ﺻﻮرت ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد وزﻳـﺮ داراﻳـﻲ، دوره ﻣﻌﺎﻓﻴـﺖ از ﺣﻘـﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﺳﺖ.

ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎري و ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﻛﺸﻮر ﻋﻤﺎن داراي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎري و ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﻧﺪ وﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ .
– ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺻﻼﻟﻪ
– ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد رﻳﺴﻮت
– ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﻟﻤﺰﻳﻮﻧﻪ
– ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣﺴﻨﺪم
– ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺻﺤﺎر

تسهیلات حمایتی ویژه

* در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﺎدرات ﻫﻢ ﻋﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺸﻮر ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎري ﺻﺎدرات اﻋﻄﺎ می کند.
* ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻋﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻ از اﻳﻦ ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ روﺷﻬﺎي زﻳﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ:
* اراﻳﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ – ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي اﺧﺬ وام از ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮﺑﺴﻴﺪ دار.
* ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮاي ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ

ثبت شرکت در عمان

ثبت شرکت در عمان به چند دسته تقسیم شده که بسته به نوع شرکت و فعالیت شرکت از درجه ممتاز تا گرید 4 تقسیم بندی می شود و بسته به نوع فعالیت شرکت کارشناسان شرکت بررسی کرده و اعلام خواهند کرد.

اقامت عمان نیز به 2 نوع تقسیم بندی شده که درجه 1 و ممتاز نامیده شده و فرق بین ممتاز و درجه 1 در اعتبار آن است و به رفت و آمد آنها نیز بستگی دارد. که شما با اقامت ممتاز در کل منطقه خلیج می توانید رفت و آمد کنید و با اقامت درجه 1 ففط می توانید در خود عمان رفت و آمد کنید. ادامه مطلب